Arkiv

Mandat

Mandat for Rådet for dyreetikk


Rådet for dyreetikk skal:

 • Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr.
 • Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.
 • Vurdere de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser.
 • Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.
 • Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid.

The Council for Animal Ethics is an independent advisory body appointed by the Ministry of Agriculture and Food in collaboration with the Ministry of Fisheries and Coastal Affairs.

The council for animal ethics will:

 • Stay informed and evaluate fundamental ethical aspects of all types of animal husbandry and utilisation of animals, including relations to wild animals.
 • Assess the use of direct and indirect biotechnological principals on animals.
 • Consider ethical aspects of modern breeding and animal husbandry, including conservation of genetic diversity and considerations for biological resources in the wild.
 • Examine the need for altering existing regulations and public administration practices within animal welfare, and advice the Authorities on these matters.
 • Contribute to a running discussion in society about animal ethics, and work to influence the public’s attitudes.
Del med andre:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • Twitter
 • email