All Posts by Rådet for dyreetikk

Brennende etiske temaer knyttet til dyrevelferd i Norge

I forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om dyrevelferd har Rådet for dyreetikk blitt bedt om å vurdere hva som er de mest aktuelle etiske problemstillingene relatert til dyrevelferd i Norge i dag. Rådet for dyreetikk presenterer i dette skrivet sine vurderinger. Problemstillingene og vurderingene omhandler både landdyr og fisk og er således oversendt både Landbruks- […]

Les mer...

Uttalelse om skadedyr

Dette er et utdrag av Rådets vurdering. Her kan du laste ned og lese hele uttalelsen om skadedyr. Sammendrag Denne uttalelsen tar for seg dyreetiske problemstillinger knyttet til vår behandling av skadedyr, dvs. dyr som kommer i konflikt med menneskelige interesser. Tematikken er avgrenset til dyr som normalt er viltlevende, men som lett kommer i […]

Les mer...

Statement on the trimming of flight feathers in birds

This is a short extract from The Norwegian Council of Animal Ethics statement. You can download and read the entire statement with factual basis and the councils assessment of flight feather trimming. Please note that this assessment also is available in Norwegian. The Council’s assessment The Norwegian Council of Animal Ethics can find no scientific […]

Les mer...

Uttalelse om klipping av flyvefjær hos fugler

Dette er et utdrag av Rådets vurdering. Her kan du laste ned og lese hele uttalelsen med faktagrunnlag og Rådet for dyreetikks vurdering av klipping av flyvefjær. Denne uttalelsen er også tilgjengelig på engelsk. Rådets vurdering Rådet for dyreetikk finner ikke vitenskapelig støtte for argumentene presentert i innledningen av denne uttalelsen, snarere tvert imot. Å […]

Les mer...

Dyreetikkonferansen 2022

Dyreetikkonferansen 2022 med tittelen “Noen dyr er likere enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?” gikk av stabelen 16. november på Litteraturhuset i Oslo. Konferansen ble åpnet av Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU og leder av Rådet for dyreetikk. Vi hadde rundt 200 deltakere, hvorav omtrent halvparten var fysisk tilstede i salen mens […]

Les mer...

Uttalelse om termisk avlusning

Er det mulig å benytte termisk behandling mot lakselus i norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måte? Sammendrag Behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør en stor belastning for oppdrettslaks i Norge. Sammen med hjertesprekk (CMS), er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge. Termisk avlusing, sammen med mekanisk, utgjør i dag […]

Les mer...

Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark

Sammendrag Denne uttalelsen tar for seg noen etiske grenseoppganger for hold av dyr i norske dyreparker. Innledningsvis vises det til en tidligere uttalelse fra Rådet for dyreetikk om dyreparkproblematikk, det gjøres en sammenligning mellom viltlevende dyr og dyr i dyrepark, og muligheten for naturlig atferd i dyreparksammenheng drøftes. Gjeldende regelverk, herunder Forskrift om dyrevelferd ved […]

Les mer...

Dyreetikkonferansen 2021

Dyreetikkonferansen 2021 ble avholdt 11. november på Scandic Alta. Tema for årets konferanse var «Dyrevelferd i reindriften: Utfordringer og løsninger». I løpet av det tre og en halv timer lange arrangementet, fikk vi strålende foredrag fra Veterinærinstituttet, NIBIO, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Mattilsynet, etterfulgt av en paneldebatt. Ordstyrer for konferansen var Mikkel Nils Sara […]

Les mer...
1 2 3 4