Skip to content

Bruk av melatonin for å beskynde pelsutviklingen hos mink

  Landbruksdepartementets etikkutvalg er av Forsøksdyrutvalget anmodet om å gi en etisk vurdering av hvorvidt det er forsvarlig å bruke hormonbehandling for å påskynde pelsutviklingen hos mink for å kunne undervise personell i bedømming av pelskvalitet rett forut for den ordinære pelssesongen.

  Melatonin er et hormon som utskilles fra epifysen i hjernen. Det påvirker biologiske rytmer, både døgnrytmer og årsrytmer. Melatonin skilles ut når det er mørkt, dvs om natten og særlig i den mørke årstid. Ved å implantere et depotpreparat med melatonin i dyr om sommeren, vil dyret få et forhøyet nivå av dette hormonet i blodet, og kroppen narres til å tro at vinteren er like om hjørnet. Dette har betydning for at vinterpelsen utvikles. Også kjønnsorganene hos mink og rev gjennomgår en utvikling som ville vært normal seinere på året.

  Det er vist at melatonin påvirker adferd hos høns. Hormonet er også satt i forbindelse med “mørketidsdepresjoner” hos mennesker. Adferden hos melatoninbehandlete pelsdyr er tilsynelatende ikke påvirket.

  Melatoninbehandling av pelsdyr foregår rutinemessig i en rekke pelsproduserende land, men ikke i Norge. Framskyndet modning av vinterpelsen betyr at pelsingen kan starte tidligere på høsten, og en sparer dermed fôrutgifter.

  Dyr som er hormonbehandlet, men som likevel ikke blir avlivet på høsten, kan få forstyrrelser i seksualfunksjonen og vårrøytingen. Vårrøytingen kan komme mens det ennå er kaldt, eller utebli helt. Begge deler kan føre til lidelser for dyret.

  Etikkutvalget mener generelt at rutinemessig behandling av produksjonsdyr med hormoner eller andre medikamenter for å øke produksjonseffektiviteten er etisk uakseptabelt. En slik avvisende holdning gjelder også der det ikke er åpenbare dyrevernmessige problemer knyttet til behandlingen. Utvalget tar derfor avstand fra en eventuell generell bruk av melatonin for å bedre det økonomiske resultatet i pelsproduksjonen.

  Denne saken gjelder imidlertid bruk av melatonin på et begrenset antall dyr i forbindelse med en årviss opplæring. Melatoninbehandlingen er ikke en forutsetning for å gjennomføre slike kurs rett forut for sesongen, da utviklingen av vinterpels også kan framskyndes ved å holde dyr ved kort daglengde om sommeren. Alternativt kan kursene avholdes året i forveien, men opplæring rett forut for sesongens arbeid er utvilsomt en mer effektiv undervisningsform.

  Etikkutvalget finner ikke at melatoninbehandling av et lite antall mink til undervisningsformål er etisk uakseptabelt, da det ikke synes godtgjort at behandlingen har negativ virkning på dyras velferd dersom de avlives samme høst.