Category Archives for Høringssvar

Høringssvar: Veileder til 10 i holdforskriften for storfe

Arealbehovet i luftegårder vil avhenge bl.a. av dyregruppenes sammensetning og av driftsopplegget for øvrig. Luftegården skal uansett ikke være mindre enn 20 m2. Rådet er ikke enig i at areal til mosjonsgang kan være mindre enn angitte areal til luftegård, slik det er angitt i veiledere. Det bør også framgå at underlaget i luftegårder og […]

Les mer...

Utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun

Det vises til Mattilsynets høringsbrev av 27.8.2012 med utkast til endring av forskrift om hold av høns og kalkun. Hovedinnholdet i forskriftsutkastet er at det stilles formelle krav til opplæring av dyreholder i slaktekyllingbesetninger, at tidsrommet fra slaktekylling blir fratatt fôr og vann fram til forventet slaktetidspunkt ikke skal overstige 12 timer og at standard […]

Les mer...

Utkast til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr og utkast til forskrift om endring av forskrift om karantenestasjon for hund og katt

Rådet for dyreetikk viser til brev av 23.11.2011 fra Mattilsynet hvor tre forskrifter er foreslått erstattet av en ny forskrift, og hvor det foreslås endringer i forskrift om karantenestasjon for hund og katt. Rådet for dyreetikk støtter Mattilsynet i forslaget om at hundelufting (”dog walking”) bør omfattes av forskriften slik det er foreslått i § […]

Les mer...

Utkast til forskrifter om transport av dyr

Vi viser til Mattilsynets høringsbrev av 14. mars 2011 med utkast til nye forskrifter om transport av dyr. Det foreslås to separate forskrifter om transport; henholdsvis Forskrift om kommersiell, og Forskrift om ikke-kommersiell transport av dyr og transport av sirkusdyr. Den førstnevnte forskriften implementerer EUs transportforordning og har et nasjonalt tilleggsregelverk. Den sistnevnte har kun […]

Les mer...

Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

Med et beregnet tidsforbruk på 45 minutter vil det ikke være rom for mer enn en enkel klinisk undersøkelse og enkel behandling eller avliving. Dette vurderes som tilstrekkelig for viltlevende dyr da omfattende behandling/oppstalling i liten grad vil være aktuelt av dyrevelferdshensyn. For eide dyr kan godtgjørelsens størrelse føre til at avliving blir valgt som […]

Les mer...

Utkast til forskrift om hold av pelsdyr

Det vises til Mattilsynets høring om utkast til ny forskrift om hold av pelsdyr i brev av 18. februar 2010. Rådet for dyreetikk avgir ikke høringssvar i saken da det nåværende Rådet ikke har hatt tilstrekkelig tid til å diskutere saken. Last ned høringssvaret: Utkast til forskrift om hold av pelsdyr (pdf)

Les mer...

Utkast til forskrift om fremvisning av dyr

Det vises til høringsbrev av 7.12.2009 med utkast til forskrift om fremvisning av dyr. I henhold til høringsbrevet er utkastet i hovedsak en forskriftsfesting av gjeldende forvaltningspraksis. Nytt i forhold til dagens praksis er positivlistene og forslaget om at individuelle tillatelser i hovedsak skal erstattes med meldeplikt. Det foreslås at dyreparker kan søke om tillatelse […]

Les mer...

Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøving

Det vises til høringsbrev av 23.oktober 2009 hvor det foreslås utsettelse av forbudet mot CO2-bedøving. Rådet for dyreetikk har forståelse for at departementet mener det fortsatt er behov for mer kunnskap om velferdsaspektene knyttet til praktisk gjennomføring av bedøvelse forut for slakting. Rådet for dyreetikk er opptatt av at det utvikles gode metoder for bedøvelse. […]

Les mer...