Category Archives for Uttalelser

Trynering til gris

Avgitt januar 1998 I land hvor griser og da først og fremst avlspurker, holdes utendørs, er det relativt vanlig å sette en ring i trynet. Formålet med ringen er å hindre grisen i å rote i bakken. Tryneringen gjør det sannsynligvis smertefullt eller meget ubehagelig å grave med trynet, iallfall opphører eller reduseres denne adferden. […]

Les mer...

Dyrevern og etikk i produksjonsdyravlen

Avgitt desember 1997 Gjennom vitenskapelig basert avl og ernæring har dagens husdyr et betydelig større produksjonspotensiale enn tidligere. Denne utviklingen har særlig skutt fart i løpet av de siste 50 år. Forekomsten av smittsomme husdyrsjukdommer har vært relativt lav i Norge i mange år, men frekvensen av sjukdommer forbundet med et høyt produksjonsnivå har ligget […]

Les mer...

Ulovlig innførte dyr, avliving som forvaltningspraksis

Avgitt desember 1997 Det oppdages tid om annet levende dyr som er ulovlig innført til Norge. Rådet for dyreetikk mener at myndighetene i for stor grad tyr til avliving av angjeldende dyr i slike situasjoner. Avliving er en lite arbeidskrevende og således lettvint og løsning på problemet, men etter Rådets syn ikke uten videre en […]

Les mer...

Dyrevernloven og reindriften

Avgitt november 1997 Vinteren 1996/97 sultet et større antall tamrein i Finnmark ihjel. Vintern var hard og uvanlig snøfull og beitene var i mange områder lenge “låst” av et tykt islag over laven. De siste års forvaltning av reindriftsnæringen har ført til at det i en del områder i kritiske perioder er betydelig mer rein […]

Les mer...

Bortkomne og forvillede katter

Avgitt juni 1997 Rådet for dyreetikk har vurdert problemet med bortkomne katter og bestander av forvillede katter. Kattens natur tilsier at det alltid vil være katter som kommer bort fra sin eier, og eventuelt forvilles. Antallet bortkomne og forvillede katter vil imidlertid kunne reduseres gjennom allmen bevisstgjøring om ansvarlig dyrehold. Rådet anbefaler at alle katter […]

Les mer...

Dyr i sirkus

Avgitt juni 1997 Rådet mener at det er måten sirkusdyr rekrutteres, holdes, trenes og opptrer på som er vesentlig når bruk av dyr i sirkusforestillinger skal vurderes. Rådet vil ikke ta avstand fra bruk av dyr i sirkus på et prinsipielt grunnlag, selv om det åpenbart finnes kritikkverdige forhold. Med en bevisst holdning og tilrettelegging […]

Les mer...

Skille av melkeku og kalv etter fødselen

Avgitt juni 1997 I melkeproduksjonen er det vanlig praksis å skille ku og kalv straks etter fødselen og fôre opp kalven på kunstig vis. Men dagens melkekyr produserer melk langt ut over kalvens behov. Det er derfor ingen absolutt interessekonflikt mellom kalvens behov og gårdens produksjon av melk for salg. Tvert imot har dagens melkekvoter […]

Les mer...

Hold av verpehøner og slaktekylling

Avgitt desember 1996 Egg- og kyllingproduksjon er den husdyrnæring som har fått sterkest preg av industriell drift i vårt land. Driften er intensiv med høy dyretetthet i et kontrollert miljø med stor grad av automatisering. Verpehøner holdes vanligvis i små nettingbur, mens slaktekyllinger går fritt på strø i store haller. Produksjonen er meget effektiv, og […]

Les mer...

Etiske problemstillinger ved import av animalske produkter

Avgitt august 1996 Nye handelspolitiske beslutninger gjør at Norge kommer til å importere langt mer kjøtt og andre animalske produkter enn tidligere. En stor del av disse varene er produsert under forhold eller med innsatsfaktorer som ikke er tillatt i Norge. Dette kan f.eks. være tvangsfôring, operative inngrep, dårligere plassforhold for dyra eller bruk av […]

Les mer...

Dyrehold og ansvarshavendes egnethet

Avgitt juni 1996 Rådet for dyreetikk har vurdert om det bør stilles krav til egnethet eller kompetanse hos personer som skal ha ansvar for dyr. Bakgrunnen for denne henvendelsen fra Landbruksdepartementet, er at dyrehold hos rusmiddelbrukere og psykiatriske pasienter gjentatte ganger har vært innrapportert til dyrevernnemnder. Rådet mener at en forhåndsvurdering av enkeltpersoners skikkethet før […]

Les mer...