Category Archives for Uttalelser

Oppdrett av struts

Avgitt mai 1996 Strutseoppdrett for kjøttproduksjon er en ny næring som de siste 5-10 årene har vakt stor interesse verden over. Til Norge ble struts først importert våren 1995. Forventninger om høye kjøttpriser og stor markedsandel for strutsekjøtt har gitt svært høye livdyrpriser. Struts er en lite domestisert art med spesielle adferdsmessige behov. Man har […]

Les mer...

Hjemmeslakting

Avgitt april 1996 Rådet for dyreetikk finner at det nye EØS-regelverket, som forbyr salg av kjøtt av småfe, storfe og gris som er slaktet hjemme, ikke tar tilbørlige dyrevernhensyn og ikke er tilpasset de driftsmessige realiteter som kjennetegner norsk husdyrproduksjon. Det er ingenting som tilsier at hjemmeslakting etisk sett er dårligere enn industriell slakting. Såvidt […]

Les mer...

Uttalelse om elektriske dressurmidler til hund

Avgitt februar 1996 Rådet for dyreetikk har vurdert bruken av elektriske dressurmidler for hund. Rådet mener generelt at det er uheldig å modifisere dyrs adferd gjennom bruk av smerte. Ved konvensjonell dressur er kommunikasjon og tillit mellom eier og hund av stor betydning. Ved bruk av elektriske strømstøt som dressurmiddel reduseres eierens aktive kontakt med […]

Les mer...

Uttalelse om delfiner i fangenskap

Avgitt november 1995 Rådet for dyreetikk har vurdert opprettelse av delfinarium, d.v.s. akvarium for  delfiner, i Norge. I Europa forøvrig går utviklingen i retning av at de fleste delfinarier legges ned. 70% av delfinene som finnes i delfinarier verden over er fanget inn fra vill tilstand til dette formål. Rådet vil ta sterk avstand fra […]

Les mer...

Kastrering av smågris, med eller uten bedøvelse?

Avgitt august 1995 I følge Landbruksdepartementets seneste tolkning av bestemmelsen i dyrevernloven, skal veterinær som kastrerer dyr benytte bedøvelse. Samtidig opprettholdes lekfolks tillatelse til å kastrere gris yngre enn 1 mnd., da uten bedøvelse. Rådet for dyreetikk peker på at denne praksis er inkonsekvent. Det synes hevet over tvil at kastrasjon er et smertefullt inngrep, […]

Les mer...

Adgangen til å ta hånd om hjelpeløst vilt

Avgitt mai 1995 Etikkutvalget har på prinsipiell basis vurdert privatpersoners adgang til å ta vare på hjelpeløse ville dyr. Etikkutvalget mener at omsorgsfølelse overfor dyr er en verdifull egenskap som generelt bør oppmuntres i samfunnet. Av og til påfører velmenende mennesker dyr ytterligere lidelser under forsøk på å hjelpe dem. Slike situasjoner bør forebygges med […]

Les mer...

Sulting av oppdrettsfisk

Avgitt april 1995 Landbruksdepartementets etikkutvalg har vurdert sulting av oppdrettsfisk. Sulting er i utstrakt grad blitt tatt i bruk som et produksjonsregulerende tiltak. Perioder med sult har også en dokumentert positiv virkning på enkelte kvalitetsparametre. Full sulting av fisk kan gjennomføres i ukesvis tilsynelatende uten problemer for fisken. Etikkutvalget er imidlertid ikke kjent med at […]

Les mer...

Rovdyrangrep på beitende husdyr

Avgitt april 1995 Etikkutvalget har vurdert problemene rundt husdyr på utmarksbeite og rovvilt. Utvalget har som utgangspunkt at Norge har påtatt seg et medansvar for å sikre levedyktige bestander av de store rovdyrene i Norden og at de lange tradisjoner befolkningen har med å utnytte utmarksressursene må kunne fortsette som en viktig del av norsk […]

Les mer...

Bruk av støkkmaskiner ved dressur av fuglehunder

Uttalelse avgitt januar 1995 Bakgrunn Etikkutvalg har på spørsmål fra Landbruksdepartementet vurdert bruken av støkkmaskiner i fuglehundtrening. Støkkmaskinen er et slags bur der det plasseres en levende fugl, gjerne en brevdue. Buret har en fjernstyrt utløser som betjenes av hundeføreren. Fuglen ligger tett innesluttet i en tøyduk, en “hengekøye”, inne i støkkmaskinen. Støkkmaskinene plasseres rundt […]

Les mer...

Lyssetting i fiskeoppdrettsanlegg

Avgitt november 1994 Etikkutvalget har vurdert bruken av kunstig lyssetting i fiskeoppdrett i sjøen. Slik lyssetting er vist å ha en rekke fordeler som kan gi økt lønnsomhet i næringen. Klare negative effekter på fiskens helse og trivsel er til nå ikke kjent, med unntak av panikkreaksjoner ved strømbrudd. Etikkutvalget vil peke på muligheten for […]

Les mer...