Skip to content

Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøving

    Det vises til høringsbrev av 23.oktober 2009 hvor det foreslås utsettelse av forbudet mot CO2-bedøving.

    Rådet for dyreetikk har forståelse for at departementet mener det fortsatt er behov for mer kunnskap om velferdsaspektene knyttet til praktisk gjennomføring av bedøvelse forut for slakting. Rådet for dyreetikk er opptatt av at det utvikles gode metoder for bedøvelse. I det videre arbeidet vil en tilrå at departementet støtter seg på den betydelige kunnskapen som finnes hos forvaltningsstøtteinstitusjonene og EFSA. Det er viktig at produktutviklingen innen de ulike metodene holdes på et høyt nivå, og at interimsperioden blir kortest mulig.

    Last ned høringssvaret

    Utsettelse av ikrafttredelsesdato for forbud mot CO2-bedøving (pdf)