Skip to content

Utkast til forskrift om fremvisning av dyr

  Det vises til høringsbrev av 7.12.2009 med utkast til forskrift om fremvisning av dyr. I henhold til høringsbrevet er utkastet i hovedsak en forskriftsfesting av gjeldende forvaltningspraksis. Nytt i forhold til dagens praksis er positivlistene og forslaget om at individuelle tillatelser i hovedsak skal erstattes med meldeplikt. Det foreslås at dyreparker kan søke om tillatelse til fremvisning av dyrearter som ikke står på positivlisten, og at Mattilsynet kan gi slik tillatelse.

  Under saksbehandlingen av søknader om tillatelse til fremvisning av dyr fikk myndigheten en god mulighet til å gi søkerne viktig informasjon om dyrenes biologiske behov, og det kunne stilles vilkår for dyreholdet og bruken av dyrene. Denne muligheten faller bort når søknad om tillatelse til fremvisning av dyr skal erstattes med en meldeplikt. Imidlertid kan myndigheten sende tilsvarende informasjon til den ansvarlige som melder fra om dyreholdet.

  Kommentarer til enkelte paragrafer:

  §8
  ”…dyrenes fysiologiske og atferdsmessige behov” (Kommentaren gjelder også § 11).

  Det er ikke helt korrekt å si at dyr har fysiologiske og atferdsmessige behov. Dyr har biologiske behov. Når disse biologiske behovene ikke dekkes, kan det føre til unormale fysiologiske forhold og unormal atferd (som for eksempel høye cortisol-verdier i blodet og stereotypier).

  § 11
  ”Syke og skadde dyr skal gis rask og forsvarlig behandling, ……”

  Det står at dyrene skal gis rask behandling, men det menes vel at dyrene raskt skal gis behandling.

  § 14
  ”Storfe kan holdes på bås ….når driftsformen gjør dette naturlig”. Vi forstår ikke hvordan en driftsform kan gjøre oppbinding på bås naturlig.

  Rådet for dyreetikk støtter forslaget om forbud mot bruk av elefant i sirkus, men ser ikke at det i saksfremstillingen redegjøres for hva Mattilsynet mener bør skje med de elefantene som allerede er i bruk i sirkus når forbudet trer i kraft. I henhold til saksfremstillingen blir artister med dyr i sirkus hentet inn fra andre land, men sirkusene kan også ha egne dyr i Norge. Innebærer forbudet at elefantene (og evt. andre dyr som omfattes av forbudet) som eies av de norske sirkusene må avlives eller overføres/selges til sirkus i andre land når forbudet trer i kraft? Dersom så er tilfelle, ber vi Mattilsynet vurdere en individuell overgangstid som sikrer det enkelte dyr mot avlivning eller salg.

  Sirkusdyr, som andre dyr, skal etter Rådets syn ikke dresseres til å utføre kunster som kan være skadelige for dyrene.

  Last ned høringssvaret:

  Utkast til forskrift om fremvisning av dyr (pdf)

  Tags: