Skip to content

Forskrift om hold av svin

  Det vises til høringsutkast til forskrift om endring av forskrift om hold av svin (brev fra Mattilsynet av 03.07.2007, deres ref. 2005/8216).

  De foreslåtte endringene omfatter:
  §3
  Definisjon av ungpurker (ungsvin om ikke primært holdes til slakt).
  Begrepet utegang er endret til utedrift.
  Definisjon av avvenning (defineres som avvenning fra mor/fostermor, og skal da ikke lenger kunne forveksles med avvenning fra melk).
  Begrepet avvent smågris er i §8 erstattet med svin over 28 dager.

  §5
  Ordlyden er harmonisert med tilsvarende i småfeforskriften.
  Krever godkjent utdanning, men krever ikke at opplegget skal være godkjent av Mattilsynet
  (Dette kommer i ny lov om dyrevelferd).

  §7
  Innfører krav om at nybygg skal ha gasstett forbindelse mellom dyrerom og gjødselkjeller.

  §9
  Åpner for at griser under 28 dager kan tas vekk fra moren/fostermoren og fôres kunstig. Dette er kun tillatt når eneste alternativ er avlivning.

  §10
  Ved kastrering skal det i tillegg til bedøvelse gis langtidsvirkende smertebehandling.
  Kastrering ved overriving av vev er ikke tillatt.

  §12 og §13
  Det stilles krav om at alarmsystemer skal fungere ved svikt i strømforsyningen.
  Det er krav om at alarmsystemet jevnlig prøves/testes, og dette skal kunne dokumenteres.
  Kravet om at varsling ved funksjonssvikt hos mekaniske ventilasjonsanlegg er flyttet til §13 om klima. Ved utendørs opphold skal dyra sikres tilstrekkelig beskyttelse mot vær og vind.

  §14
  Tillater svakt orienteringslys om natten.

  §16
  Innfører krav om brannvarsling.
  Innfører krav om at nybygg skal ha minst to utganger fra hvert husdyrrom.

  §19
  Pålegger dyreholder uttrykkelig om å forebygge liggesår hos svin.

  §23
  Stiller krav om beskyttelse mot rovdyr og andre helsefarer i området.

  §25
  Kravet om redemateriale foreslås redusert fra dagens krav om tilgang en uke før forventet fødsel til kun 3 dager før forventet fødsel.

  §34
  Datoer for overgangsordninger og ikrafttreden er endret til kronologisk rekkefølge.
  Uaktuelle frister er fjernet (frister som allerede har trådt i kraft).

  §5 og 7 og 16 får tydeligere ikrafttredelsesdatoer; 1. januar 2010 for §5 og 1. juli 2009 for §7 og 16. Såfremt Rådet for dyreetikk har beskrevet og oppfattet endringsforslagene korrekt, anser vi endringene som akseptable med unntak av endringsforslagene i § 19 og §25.

  Rådets synspunkter vedrørende § 19
  Det kreves at det ”..treffes nødvendige tiltak for å forebygge liggesår”. Rådet mener at det i tillegg til liggesår bør føres opp sår på framknærne til spedgris og halesår.
  Rådets synspunkter vedrørende § 25

  Tilgang på redemateriale foreslås nå redusert fra én uke før forventet grising til kun 3 dager før forventet grising. Begrunnelsen er at purkene spiser opp redematerialet ved tildeling en uke før forventet grising, og at det er lite igjen når fødselen er nær forestående og purkas adferd med redebygging er fremtredende. Rådet for dyreetikk er klar over at redebyggingsadferden hos purker melder seg ca. ett døgn før fødsel, men ønsker likevel at kravet til redemateriale i en uke før fødsel opprettholdes. Dette for å sikre purkene et minimum av stimuli i en fødebinge som vanligvis er tom for aktivitetstilbud. Påfyll av redemateriale frem til fødsel må finne sted dersom materialet spises opp eller ikke lenger kan anvendes til redebygging. Purkenes drektighetstid viser noe variasjon (113-118 dager), og noe slingringsmonn er nødvendig for å sikre at purkene med kortest drektighetstid også får tilgang på redemateriale før fødsel. Rådet for dyreetikk mener derfor at dagens krav til redemateriale bør opprettholdes.

  Rådet for dyreetikk benytter anledningen til å uttrykke bekymring for den stadig økende kullstørrelsen hos gris. Etter vårt syn bør avlsmålet med hensyn på kullstørrelse (antallet fødte grisunger pr kull) være begrenset til ca 12. Kullstørrelser på over 12 grisunger gir høy dødelighet og lidelser før døden inntreffer. Ved stadig økende kullstørrelser er det en fare for at behovet for kunstig oppfôring av spedgriser øker, og Rådet anser ikke slikt grisehold som ønskelig.

  Mattilsynet beskriver bruk av Mambo som kunstig amming. Mambo er et utstyr for automatisk melketildeling hvor spedgrisen må drikke fra en liten tro. Etter vårt syn kan derfor ikke begrepet amming benyttes. Med amming forstår vi melkeinntak fra naturlig eller kunstig spene. Med bruk av Mambo kan spedgrisene få tilfredsstilt sitt næringsbehov, men sugebehovet blir ikke tilfredsstilt.

  Last ned høringssvaret

  Forskrift om hold av svin (pdf)

  Tags: