Skip to content

Høringssvar – Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv

  Det vises til Klima- og miljødepartementet høringsbrev av 3.2.17 med ønske om innspill til utvidet lisensfellingsperiode for ulv. Det foreslås å forlenge lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen til 31. mars.

  Rådets vurdering

  Rådet for dyreetikk mener – i tråd med sin Uttalelse om jakt og viltforvaltning (2007-08) – at jakt på dyr i yngleperioden er etisk uakseptabelt og at yngletidsfredningen må ha tilstrekkelig lengde slik at den blir reell og sikrer en normal overlevelsesrate for avkommet. Yngletidsfredning er også et hovedprinsipp i Viltloven, hvor det heter at «[d]et bør ikke fastsettes jakttid i hekke- og yngletiden for vedkommende art». Enkelte dyrearter er imidlertid unntatt fra dette prinsippet og det tillates for eksempel jakt på bever og rødrev i yngleperioden.

  Ulven i Skandinavia parer seg i februar-mars og valpene blir født i april-mai etter en drektighetsperiode på omtrent 63 dager. Ved tidlig parring, kan man ved en fellingsperiode til og med 31. mars risikere å felle hunndyr som har kommet langt i drektigheten.

  Et flertall i Rådet for dyreetikk* mener derfor at fellingsperioden for ulv burde være fra og med 1. januar til og med 15. februar både innenfor og utenfor ulvesonen. Dagens praksis med felling av høydrektige dyr og dyr med unger bør opphøre for alle arter, fremfor å tillate det for nye.

  * Ett rådsmedlem tar dissens grunnet sakens realiteter og dens behandling innad i Rådet for dyreetikk. På grunn av den svært korte høringsfristen, blir begrunnelsen for dissensen ettersendt som eget høringssvar etter høringsfristen.

  Last ned høringssvaret

  Høringssvar – Utvidet lisensfellingsperiode for ulv (pdf)

  Dissensbrev til høringssvar fra rådet for dyreetikk – høringssvar om utvidet lisensfellingsperiode for ulv (pdf)

  Tags: