Skip to content

Høringssvar – høring om endring i lov om hundehold (Hundeloven)

  Rådet for dyreetikk støtter i all hovedsak de foreslåtte endringene i lov av 4. juli 2003 nr. 74 om lov om hundehold. Vi har likevel noen innspill vi håper vil bli tatt hensyn til.

  Generelle innspill

  Det finnes ingen forskrift om hundehold hjemlet i Dyrevelferdsloven slik man har for produksjonsdyr. Dette betyr at man kun har de generelle bestemmelsene i Dyrevelferdsloven å forholde seg til. Det stilles også få spesifikke krav til ivaretagelse av hundens velferd i Hundeloven. Rådet for dyreetikk foreslår derfor at det – i tillegg til hundelovens overordnede bestemmelser – utarbeides en forskrift hjemlet i Dyrevelferdsloven hvor regler for hundehold og -velferd kan gis i mer detalj, f.eks. knyttet til hunders behov, ernæring og behandling ved sykdom og skade.

  §3 Generelt aktsomhetskrav

  I §3 heter det at «Hundeholderen skal sikre trygghet for hunden, folk og dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får utøvd individuelle behov». Rådet for dyreetikk støtter dette, men foreslår at hundeholderens ansvar overfor dyrets helse og velferd også inkluderes i teksten.

  §4 Alminnelige regler for sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

  I §4 heter det at «Hunder kan bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader eller ulemper for mennesker, husdyr, vilt eller eiendom». Sikring som foreslått i §4 legger i mange tilfeller store begrensninger på hundens behov for bl. a. bevegelse og utfoldelse. Rådet for dyreetikk foreslår at kommuner bør pålegges å tilby områder der hunder kan slippes løs.

  Hva som menes med normative, subjektive uttrykk som «hensynsfullt» og «ulemper» kan med fordel utdypes i en forskrift, alternativt sløyfes. Hva som regnes som ulemper kan ikke begrenses til menneskers subjektive opplevelse av hunden, men må også ha med objektive aspekter knyttet til reell fare o.l., og ta også hundens atferd og behov med i betraktningen. Hunder som vekker frykt kan håndteres på ulike måter, ved kontroll av hunden, eller håndtering av menneskers frykt. Det er ikke gitt at menneskers sikkerhet eller velvære blir bedre ved overdreven hensyntaken til enhver fryktreaksjon.

  §5 Forbud mot å gå fra bundet hund

  I §5 heter det at «Hundeholderen skal sørge for at det er tilstrekkelig avstand til å unngå utilsiktet kontakt med mennesker og dyr når disse passerer hunden». Rådet for dyreetikk støtter dette, men for bedre å beskytte hunden og unngå uheldig og/eller farlige situasjoner, bør det også inkluderes at mennesker er ansvarlige for ikke å gå bort til fremmede hunder uten eiers samtykke.

  §6 Sikring av hund ved båndtvang m.m.

  Alle hunder har behov for å bevege seg fritt i fart og bruke sine sanser. En del av disse behovene lar seg vanskelig tilfredsstille når hunden må holdes i bånd. Som i §4 mener Rådet for dyreetikk at kommuner bør pålegges å tilby områder der hunder kan slippes løs også i båndtvangstid.

  §9 Unntak fra sikringsreglene

  I §9 f. heter det at båndtvang ikke gjelder for «hund med særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen bl.a. legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i § 8 første ledd foreligger». Rådet for dyreetikk opplever at hunder som har bruksformål jakt tilkjennes mye mer frihet enn andre hunder. Både jakthunder og andre rasetyper har imidlertid glede av å ferdes fritt i terrenget, og bør kunne få gjøre det så lenge de ikke utgjør en risiko for bufe på utmarksbeite. Dette kan f.eks. sikres ved krav om «sauerenhet». I områder med tilstedeværelse av ulv bør hunder ikke være ute av syne for eieren av hensyn til hundens egen sikkerhet.

  §13. Merking av hunder

  Rådet for dyreetikk mener at ID-merking av hunder bør være obligatorisk.

  §14 Inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper mv

  I §14 3. ledd, c heter det «Når båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigde, avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt, likevel ikke en hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt». Rådet for dyreetikk støtter ikke at grunneier, noen som opptrer på dennes vegne eller jakt- og fangstberettigede skal kunne skyte en hund som angriper et hjortedyr i båndtvangstid. Hunder klarer normalt ikke springe inn et friskt rådyr på sommerføre og utgjør derfor ingen stor trussel. Når det gjelder elg, vil det være hunden som står i fare for å skades.

  §18 Avliving eller omplassering av en hund etter angrep eller skade på menneske

  Rådet for dyreetikk støtter denne endringen, men mener det bør poengteres at den sakkyndige vurderingen skal tillegges vekt ved vedtak om avlivning.

  RDE mener også at ved en eventuell rettslig prøving av avlivningsvedtaket, bør det være anledning til å føre sakkyndige vitner; herunder kreve en ny hundesakkyndig vurdering.

  I §18 heter det at «Slike [sakkyndige] vurderinger gjøres for hundeholderens regning». Rådet for dyreetikk mener det ikke er riktig at hundeeiers økonomiske situasjon skal være avgjørende for om en sakkyndig vurdering skal foretas. Alle hunder bør ha lik rett til sakkyndig vurdering, uavhengig hundeholders økonomi. Rådet for dyreetikk foreslår derfor at det offentlige dekker kostnadene forbundet med en sakkyndig vurdering for alle med inntekt under en angitt grense.

  §19 Farlige hunder

  I §19 heter det «Kongen kan gi forskrift om forbud mot å holde, avle eller innføre farlige hunder, eller å innføre sæd eller embryo fra farlige hunder». Rådet for dyreetikk støtter ikke et forskriftsfestet forbud mot bestemte raser. Det finnes i dag kunnskap som viser at hunderase ikke i seg selv er årsaken til uønskede hendelser eller atferd. En farlig hund er farlig uavhengig av rase. Fremfor forbud mot enkeltraser, foreslår Rådet for dyreetikk at det kan fastsettes krav til hold av enkelte raser, f.eks. mentaltest eller mentalbeskrivelse av enkeltindivider.

  Last ned høringssvaret

  Høringssvar – høring om endring i lov om hundehold