Skip to content

Jakt med pil og bue

  Følgende tekst er et utdrag fra uttalelsen.

  Rådets vurdering

  Etter Rådets syn er det av vesentlig betydning at dyras lidelser er lavest mulig når de skal avlives, uansett metode. Før jakt med pil og bue eventuelt kan tillates, mener Rådet at det må dokumenteres at jakt med pil og bue ikke fører til mer lidelser for dyra enn ved jakt med kruttvåpen. Vi har så langt ikke klart å finne fram til sikker dokumentasjon på dette.

  Undersøkelser fra USA er neppe sammenlignbare siden det der ikke er krav til bestått jegerprøve, og undersøkelsen fra Danmark har svakheter med lite tallmateriale og ved at dataene er basert på innrapportering fra jegerne selv. Tiden fra dyret er påskutt til det er bevisstløst/dør, som er av stor betydning for å vurdere dyrevelferden, er ikke omtalt i den danske undersøkelsen, mens i den svenske undersøkelsen oppgis det at immobilisering inntraff under 20 sekunder i de aller fleste tilfellene. Den svenske undersøkelsen omfattet kun 30 dyr.

  Etter Rådets syn bør pil og bue sidestilles med kruttvåpen med hensyn på krav om våpentillatelse.

  Rådet er forundret over at Direktoratet for naturforvaltning i høringsnotatet så tydelig uttrykker positiv holdning til buejakt.

  Rådets anbefaling

  Etter Rådets syn bør mål, organisering og gjennomføring av prøveprosjektet endres slik at det kan framskaffe sikker dokumentasjon på skadeskytingsfrekvensen, samt tid fra treff til bevisstløshet. Dette innebærer at eksterne og uavhengige aktører bør være sentrale i prosjektet.

  Å vurdere et dyrs smerteopplevelse fra det blir påskutt til det dør anser vi å være vanskelig, men trolig kan atferdsobservasjoner kunne gi nyttig informasjon om dette. Det vil være av avgjørende betydning å få klarlagt om buejakt ivaretar dyras velferd på minst like god måte som jakt med kruttvåpen. Danske og svenske undersøkelser tyder på at så kan være tilfelle, men ytterligere undersøkelser som omfatter skadeskytingsfrekvens, tid til bevissthetstap og smerte/stressrespons hos dyret er nødvendig før dette kan sies med sikkerhet.

  Etter Rådets syn er det helt avgjørende at hensynet til dyra ivaretas. Alle andre hensyn er underordnet dette.

  Last ned hele uttalelsen:

  Uttalelse: jakt med pil og bue (pdf)