Skip to content

Jakt på drektig hval og jakt på dyr i følge med unger

  Avgitt februar 1994

  På bakgrunn av en henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn om hvorvidt det er etisk forsvarlig å drive jakt på drektig hval, har Landbruksdepartementets etikkutvalg avgitt følgende uttalelse:

  De fleste viltarter er i følge Viltloven fredet i yngletiden, selv om enkelte arter kan beskattes hele året (bl.a. villmink og kråke). Mus og rotter blir også bekjempet hele året.

  Jakttiden er sjelden sammenfallende med den tiden dyret er høydrektig, men fredning av drektige dyr, eller fostrene selv, er neppe noe gjennomført prinsipp i Norge. Elgkoller vil f.eks. ofte være tidlig i drektigheten under jakta. Også mange husdyr er drektige når de slaktes.

  Vågehvalen går drektig i ca. 10 mnd., og fødselen foregår ved juletider, i varmere farvann. Vågehvalen får trolig én unge hvert år. Ungen dier mora i 4-6 mnd. Vågehvalen er i norske farvann i sommerhalvåret, og fangsten foregår midtsommers. På denne tiden vil de fleste kjønnsmodne hunndyr være midt i drektigheten.

  Etikkutvalget anser ikke jakt på drektige dyr for å være etisk uakseptabelt i seg selv. Utvalget er likevel av den oppfatning at høydrektige dyr ikke bør forfølges.

  Etikkutvalget har kort drøftet etiske sider ved jakt på hunndyr som er i følge med unge(r). Dette er en aktuell problemstilling både for hvalfangst og jakt på landvilt. Mange unger er avhengig av sin mor også lenge utover den perioden hvor melk utgjør et nødvendig næringstilskudd. I følge med mora får ungene en opplæring som gjør dem i bedre stand til å overleve i naturen. Dersom mora dør, vil ungenes mulighet for å klare seg oftest være meget redusert.

  Etikkutvalget mener derfor at fangst- og jaktbestemmelsene bør utformes med det mål at hunndyr ikke skytes fra sine unger.

  Tags: