Skip to content

Merking av levende fisk for konkurranseøyemed

    Rådet for dyreetikk har gjennom en henvendelse fra Dyrevernalliansen blitt kjent med at en ny type fiskekonkurranse er i ferd med å få utbredelse i landet. Dette gjelder sportsfiskekonkurranser der man får premie for fisk som er merket spesielt for formålet. Hensikten er å skaffe blest om og interesse for fiske samt å tiltrekke turister.

    Fisk, som enten er oppdrettet eller som blir spesielt innfanget for formålet, merkes med et ytre, synlig merke før de settes ut i vassdraget. Det merkes et begrenset antall fisk, og det utloves en premie til fiskere som fanger en av disse fiskene.

    Det finnes ulike merker og merkemetoder for fisk. Disse kan være mer eller mindre belastende for fisken. Men uansett om merkemetoden er skånsom, vil det alltid foreligge en viss stressbelastning på fisk som fanges og eventuelt bedøves, håndteres ute av vann og får penetrert huden når merket festes. I noen tilfelle vil selve merket kunne påvirke fisken etter merkingen, for eksempel ved at den gir økt motstand i vannet. Hud som er penetrert i forbindelse med merkingen representerer en innfallsport for infeksjoner. Når fisk merkes i forskningsøyemed, kreves det at prosedyren er godkjent av forsøksdyransvarlig ved institusjonen.

    På prinsipielt etisk grunnlag mener Rådet for dyreetikk at den omtalte typen fiskekonkurranse er en unødvendig bruk av dyr som bør opphøre. Aktiviteten står i motstrid til prinsippet nedfelt i Stortingsmeldingen om dyrevelferd nr 12 (2002-2003) om at dyr, inkludert fisk, har egenverdi og skal behandles med respekt, og der mennesker aktivt skal forebygge sjukdom, skader og smerte. Ved ethvert fiske bør derfor fiskerne oppfordres til å behandle og avlive fisk på forsvarlig måte, av hensyn til fisken. Denne typen fiskekonkurranse bidrar etter Rådets syn til det motsatte, til en tingliggjøring av fisk. Rådet mener at fiskekonkurranser kan gjennomføres uten innfanging og merking som virkemiddel, for eksempel ved å premiere største fisk eller den fisk som er nærmest et forhåndssatt idealmål.