Skip to content

Når vilt blir påkjørt av tog

  Avgitt februar 1994

  På grunn av den snørike vinteren i år søker mange hjortedyr ut på veier og jernbanelinjer. I løpet av årets seks første uker er 340 elg blitt påkjørt av tog. Etikkutvalgets medlemmer har mottatt henvendelser fra publikum som er bekymret for hva som skjer med dyr som blir skadd i kollisjoner med tog.

  Landbruksdepartementets etikkutvalg har sett nærmere på NSBs gjeldende instruks angående påkjørsel av dyr på linja. Her heter det:

  “Når storvilt blir påkjørt og skadd av tog, skal dyret når skytevåpen er plassert i toget, snarest mulig avlives og stikkes av togpersonalet på en mest mulig human måte, når noen av de tilstedeværende tjenestemenn frivillig påtar seg å gjøre dette…. Viltnemnda skal varsles snarest mulig.”

  Etikkutvalget er av den oppfatning at NSBs instruks ved påkjørsel av dyr ikke gir tilfredsstillende sikkerhet for at skadde dyr blir avlivet raskt. Etikkutvalget har imidlertid bragt i erfaring at NSBs praksis er bedre enn det instruksen tilsier. Utvalget har fått opplyst fra NSB at alle tog har skytevåpen med, med unntak for strekningen fra siste stasjon før grensepasseringer, hvor det er spesielle bestemmelser som regulerer frakt av våpen. Dersom andre dyr enn storvilt blir skadd i påkjørsler, blir dette håndtert på samme måte som for storvilt. Ved skade på husdyr er det vanlig å tilkalle veterinær.

  Det bør gå fram av instruksen at alle tog, også motorvogn, som trafikkerer utsatte strekninger skal være utstyrt med skytevåpen, så sant ikke spesielle forhold gjør det umulig. Det bør sikres at togsettene har med personale som kan stå for avliving av skadde dyr, og at NSB i samråd med veterinærmyndigheter løpende sørger for opplæring av aktuelt personale. Personalets ansvar for at skadde dyr blir avlivet raskt og humant, bør gjelde alle dyr, ikke bare elg, hjort og rein.