NKKs etiske retningslinjer for hold av hund

Til:
Norsk Kennel Klub
Postboks 163 – Bryn
0611 Oslo

NKKs etiske retningslinjer for hold av hund – høringssvar

Det vises til NKKs høringsbrev av 15. oktober 2009 vedlagt utkast til etiske retningslinjer for hold av hund.

Rådet for dyreetikk takker for anledningen til å vurdere utkastet til ovennevnte retningslinjer. Rådet for dyreetikk ser gjerne at retningslinjene utformes mer konkret. Vi oppfordrer videre NKK om å etablere en egen intern tilsynsordning for å sikre etterlevelse av retningslinjer og regelverk, i prinsippet tilsvarende de internkontrollordninger som er etablert for annet husdyrhold.

Last ned høringssvaret:

NKKs etiske retningslinjer for hold av hund (pdf)