Skip to content

Rett til avlivnging av hund

  I forbindelse med Justisdepartementets høring om forslag til en ny og samlet hundelov har Rådet for dyreetikk vurdert forlagets håndtering av retten til avliving av hund.

  Rådet for dyreetikk ser mange fordeler ved at de viktigste lover og forskrifter som omhandler hunder blir samlet i ett regelverk. Særlig har de forskjellige bestemmelsene om løse hunder etter bufeloven, viltlovens bestemmelser om ordinær og ekstraordinær båndtvang, samt ulike politivedtekter, skapt forvirring blant publikum.

  Avliving som straffereaksjon

  Lovforslaget foreslår på noen områder en viss innstramming av den eksisterende adgangen til å avlive hunder som løper løs. Rådet mener likevel at man ikke har gått langt nok i retning av å begrense denne adgangen, og vil mane til forsiktighet med å videreføre en lovfestet rett til å avlive hund som går løs, på stedet.

  Avliving av dyr skal foretas på en forsvarlig måte. Dyrevernloven og dens forskrifter inneholder konkrete bestemmelser om avliving av hund. Lovutkastet problematiserer ikke over hvorvidt det er mulig å foreta en forsvarlig avliving i en opphetet situasjon, ut over risikoen for skade på folk ved bruk av skytevåpen i tettbygd strøk. Det vil være svært vanskelig for “enhver” å oppfylle kravene til dyrevernmessig forsvarlig avliving, dersom hunden ikke lar seg fange inn (“oppta”). Det finnes bl.a. eksempler på at hunder som har jaget sau, er steinet i hjel. Dersom hunden lar seg oppta, er en nødsituasjon ikke lenger til stede. Avliving av hunden for å avverge videre skade er dermed ikke lenger nødvendig. Et eventuelt krav om avliving kan framsettes i ettertid. Avliving av hund på stedet bør etter Rådet for dyreetikk sitt syn bare kunne godtas dersom det foreligger en akutt nødvergesituasjon. I nødverge vil handlinger som ellers er forbudt etter norsk regelverk, kunne aksepteres.  Begrensningen “ikke lett kan opptas” åpner etter Rådets syn fortsatt for en unødvendig lett adgang til avliving av hunder.

  Generelt mener Rådet at avliving av en hund som har løpt løs og jaget vilt eller husdyr, ikke er en adekvat reaksjonsmåte. Hunder er ikke moralsk eller strafferettslig ansvarlig for det de måtte gjøre. Avliving bør kun gjennomføres dersom akkurat denne hunden vil kunne utgjøre en større fare enn andre hunder som kommer opp i en tilsvarende situasjon i framtida. Spørsmålet om avliving bør således være knyttet til en vurdering av faren for gjentakelse hos den aktuelle hunden, og ikke hos enhver hund i denne (kanskje uansvarlige) eierens varetekt. Hunden har i mange tilfelle bare oppført seg som det rovdyr den er, og har reagert som de fleste andre hunder ville gjort i samme situasjon. Feilen er at eieren har latt hunden komme i situasjonen (ved å la den gå løs alene), og eventuelt har unnlatt å gjøre det som er mulig for å sikre seg mot slike situasjoner (for eksempel å gjennomføre dressur mot å jage sau).

  Avliving som reaksjonsmåte kan utvilsomt kan ha en allmennpreventiv effekt overfor andre hundeeiere. Men å avlive hunden er etter Rådets syn ingen selektiv måte å straffe hundeeier på. Hunder er oftest familiemedlemmer. Plutselig og brutal avliving vil kunne gå sterkt inn på eventuelle barn i familien, slik det er tallrike eksempler på. Om hundeeier har opptrådt uansvarlig, bør han/hun straffes med bøter i tillegg til å erstatte de skader hunden har forårsaket. Den allmennpreventive effekten vil da avhenge av bøtenes størrelse.

  Rådet for dyreetikk mener dessuten at det bør vurderes å legges inn en hjemmel for å kunne fradømme retten til å ha hund, når hundeholdet er til særlig plage for andre mennesker eller dyr. Dyrevernlovens hjemmel til å fradømme retten til å holde eller stelle dyr er knyttet til vanskjøtsel av dyr i ens varetekt, og dekker neppe de forhold som her er beskrevet.

  Hund som jager andre dyr

  Lovforslaget foreslår ulike lovlige reaksjonsmåter (rett eller ikke rett til å avlive hunden) alt etter hvilken dyreart som utsettes for angrep fra hunden. Rådet for dyreetikk mener at dette innebærer en lite konsistent rangering av “offeret”. Det er ikke “offerets” lidelser eller egenverdi som teller, men først og fremst offerets økonomiske verdi for mennesker (som landbrukets produksjonsdyr, tamrein og hjortevilt). Når hunden jager visse nærmere angitte arter, kvalifiseres dette i følge lovutkastet for at enhver har rett til å avlive hunden. Dyr med økonomisk verdi, da først og fremst i en næringssammenheng, rangeres i denne sammenhengen høyere enn dyr av samme art med “bare” affeksjonsverdi. Således foreslås det at hunden kan avlives om den angriper fjørfe i kommersielt fjørfehold, men ikke om den angriper hobbyhøns. Jaging av storfe innebærer at hunden kan avlives, men ikke jaging av hest. Storfe er trolig det husdyret som er minst utsatt for skade fra løs hund; løse kyr utgjør vanligvis en større potensiell fare for hunder enn omvendt. Katter, som nok er den arten som hyppigst jages av hund, er heller ikke med. Disse eksemplene tyder på at lovforslaget opprettholder avliving som en straffereaksjon overfor hundeeier, og ikke er formulert for å redde et annet dyrs (offerets) liv. Igjen mener Rådet for dyreetikk at hundeeier skal betale for skadene som forvoldes, i tillegg til eventuelle bøter dersom han/hun har opptrådt uansvarlig. En eventuell avliving av hunden bør vurderes etter andre kriterier, dvs egenskaper ved hunden selv. En slik vurdering gjøres best i ettertid, ikke i en akutt situasjon der involverte personer kan være i affekt.

  Aggressivitet overfor mennesker

  Når det gjelder hunder som er farlige overfor mennesker, mener Rådet at dette i stor grad er en egenskap ved den aktuelle hunden og ikke hunder i sin alminnelighet, selv om de fleste hunder trolig vil kunne bite dersom de kommer i en særlig presset situasjon. Med det hundeholdet vi har i Norge, vil aggressiv atferd overfor mennesker være en sterkt uønsket egenskap, som man vil forsøke å redusere gjennom vektlegging av lynne ved utvelgelse av avlsdyr, gjennom opplæring og sosial trening av hunden og allmen informasjon til publikum om hvordan man bør forholde seg overfor fremmede hunder. Etablert aggressiv atferd overfor mennesker kan være vanskelig å kurere. Dette tilsier at avliving ofte vil være en adekvat reaksjonsmåte for å unngå gjentak. Men igjen, avlivingen bør skje etter overveielse i ettertid, dersom det ikke er snakk om ren nødverge. Det bør ikke være nok at en person føler seg truet og frykter at hunden kan gå til angrep, som det foreslås i lovutkastet.

  Kamphundraser

  Enkelte raser er spesielt avlet for aggressive egenskaper. Aggresjon er blant de atferdsegenskaper som lettest lar seg påvirke gjennom seleksjon. En del kamphundraser er i dag forbudt, både i Norge og en rekke andre land. Ikke alle individer av en kamphundrase er farlige, på samme måte som man kan finne farlige individer innenfor de fleste raser over en viss størrelse. Ikke bare arveegenskaper, men behandling av hunden og dressur står her helt sentralt. Internasjonalt diskuteres det derfor om man heller enn å forby raser i stedet bør fokusere på den enkelte hunds egenskaper, samtidig som man slår ned på ulovlige hundekamper. Rådet for dyreetikk tror det kan være riktig å gjøre begge deler. Det skulle være tilstrekkelig med raser å velge blant for den som vil anskaffe hund, selv om kamphundrasene forblir forbudt. Det kan være gode grunner for å begrense utbredelsen av raser som genetisk sett har “kort lunte”.

  Oppsummering

  • Avliving av hund i en akutt nødvergesituasjon kan aksepteres.
  • Avliving av hund som straffereaksjon overfor eier er ikke akseptabelt.
  • Hjemmel til å fradømme grovt uansvarlige eiere rett til å ha hund anbefales.
  • Lovverket bør ikke gradere dyrs status etter det formål det holdes for (for eksempel landbruksformål kontra hobby)
  • Avliving av hund etter framsatt krav må være begrunnet i egenskaper ved den aktuelle hunden, som gjør fare for gjentakelse vesentlig større enn hos andre hunder.
  • Lovverk som retter seg både mot farlige individer og spesielle kamphundraser er mest hensiktsmessig.

  Vurdering fra Rådet for dyreetikk, avgitt april 2001, i forbindelse med høring om forslag til hundelov.