Skip to content

Salg av rottegift

    Avgitt februar 1995

    Landbruksdepartementets etikkutvalg har mottatt en henvendelse fra Dyrebeskyttelsen Trondheim og Omegn, der det foreslås tiltak for å unngå uansvarlig bruk av rottegift. Det er årlig eksempler på at f.eks. hunder og katter blir forgiftet. Det finnes ikke et offentlig regelverk som regulerer salg og bruk av disse giftstoffene. Dyrebeskyttelsen tenker seg to alternativer, 1) at rottegift kun kan benyttes av skadedyrfirmaer eller 2) at rottegift selges over disk av person med opplæring i håndtering og bruk av midlene, og at giften oppbevares i låst skap.

    Etikkutvalget mener at omsetning og bruk av rottegift bør få et regelverk, slik det er i andre land. At det i dag også benyttes giftstoffer med halveringstid på over ½ år (brodifacum) og stoffer som det ikke finnes motgift mot (bromethalin), understreker nødvendigheten av dette. Det kan vanskelig forsvares at Norge helt mangler et regelverk om rottegift når man samtidig fører en streng kontroll med plantevernmidler.

    Et regelverk bør sikre en praktisk løsning på tilgjengelighet og salg av rottegift, og samtidig gi regler for forsvarlig bruk. Etikkutvalget har imidlertid ingen etisk begrunnede synspunkter på den konkrete utformingen av et slikt regelverk. Utvalget har derfor ikke tatt stilling til forslagene fra Dyrebeskyttelsen.

    Tags: