Skip to content

Sau og geit som går seg fast i fjell

    Vurdering avgitt mars 1996

    Nesten årvisst kan media fortelle om dramatiske og ofte mer eller mindre mislykkete aksjoner for å redde sauer eller geiter som har gått seg fast i bratte fjell. Med bakgrunn i slike mediaoppslag, henvendte Fylkesveterinæren for Nordland seg til Rådet for dyreetikk for å få en vurdering om hva som bør være normalprosedyre i slike saker. Fylkesveterinæren mener at dyra man har til hensikt å bringe i sikkerhet, lett kan bli så skremt av helikoptre og redningsmenn at de hopper utfor bergkanten og skader seg eller slår seg ihjel i fallet. Han påpeker at slike redningsaksjoner også kan være farlige for de menneskene som deltar. Fylkesveterinæren spør derfor om det ikke ville være mer humant å bestemme som normalprosedyre at dyr som går seg fast i fjellet bør skytes uten unødig opphold.

    Rådet for dyreetikk har drøftet problemstillingen. Fylkesveterinæren har uten tvil rett i at det har vært iverksatt redningsaksjoner som har resultert i ytterligere lidelser for dyra og som samtidig har satt menneskeliv i fare. Det foretas imidlertid også en rekke mindre dramatiske redningsaksjoner med vellykket resultat, som ikke like lett får mediaomtale.

    Rådet for dyreetikk tror ikke at avliving ved skyting uten videre bør være en normalprosedyre i slike saker. Forholdene kan variere så mye at det neppe er riktig å ha fastsatt ens prosedyre for alle situasjoner. Hva som vil være riktigst må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Avgjørelsen foretas best lokalt, og dyrevernnemnda bør her stå helt sentralt. Det er viktig at alle relevante omstendigheter kartlegges så tidlig som mulig. En realistisk avveiing mellom aktuelle tiltak må dessuten foretas i god tid slik at tiltaket kan iverksettes før situasjonen blir prekær.