Skip to content

Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr

  Med et beregnet tidsforbruk på 45 minutter vil det ikke være rom for mer enn en enkel klinisk undersøkelse og enkel behandling eller avliving.

  Dette vurderes som tilstrekkelig for viltlevende dyr da omfattende behandling/oppstalling i liten grad vil være aktuelt av dyrevelferdshensyn.

  For eide dyr kan godtgjørelsens størrelse føre til at avliving blir valgt som alternativ i de tilfellene hvor det ikke oppnås kontakt med eier for å avklare behandlingsmetode. Dette gjelder for eksempel ved sykdomstilfeller som indre blødninger, blodforgiftninger, kolikk hos hest og magedreining hos hund hvor det er viktig at behandling gis snarest mulig.

  Hadde godtgjørelsens størrelse vært høyere, ville flere dyr blitt behandlet fremfor avlivet. Når det foreligger omfattende skader eller alvorlige sjukdomstilfeller og det ikke oppnås kontakt med eier, mener Rådet at avliving alt i alt kan forsvares ut fra en etisk betraktning.

  Med merkeplikt for katter ville eierforholdet ved behov for nødhjelp raskt kunne blitt avklart, og dette ville bidratt til at det raskt kunne fattes en avgjørelse vedrørende behandling eller avlivning. Dette ville vært fordelaktig av hensyn til dyrenes velferd. Det er viktig at publikum informeres om regelverket dersom forskriften vedtas, slik at dyreeierne blir klar over fordelene med å individmerke sine dyr og å være tilgjengelig.

  Rådet mener på prinsipielt grunnlag at akvakulturvirksomheter bør omfattes av forskriften, men det er vanskelig å se for seg tilfeller hvor dette vil være aktuelt.

  Last ned høringssvaret:

  Utkast til forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr (pdf)