Skip to content

Utkast til forskrift om oppheving av forskrift om dyrevernnemnder

    Det vises til høringsnotat av 31.7.2009 fra Mattilsynet med utkast til forskrift om oppheving av forskrift om dyrevernnemnder.

    Forslaget begrunnes med at det i ny lov om dyrevelferd § 30 står følgende: ”Mattilsynet oppnevner dyrevernnemnder for å ivareta lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeidet. Nemndene er en del av Mattilsynet.” I henhold til høringsnotatet skal dyrevernnemndene være integrerte i Mattilsynets organisasjon og være helt underlagt Mattilsynets styring.

    Mattilsynet vil erstatte forskriften med en intern instruks. Rådet for dyreetikk mener det ville være klokt å legge fram instruksen for dyrevernnemndene før man opphever forskriften. Rådet for dyreetikk vil påpeke viktigheten av at tilsynet utføres slik at mangler i størst mulig grad avdekkes.

    Last ned høringssvaret

    Utkast til forskrift om oppheving av forskrift om dyrevernnemnder (pdf)