Skip to content

Uttalelse om skadedyr

    Dette er et utdrag av Rådets vurdering. Her kan du laste ned og lese hele uttalelsen om skadedyr.

    Sammendrag

    Denne uttalelsen tar for seg dyreetiske problemstillinger knyttet til vår behandling av skadedyr, dvs. dyr som kommer i konflikt med menneskelige interesser. Tematikken er avgrenset til dyr som normalt er viltlevende, men som lett kommer i berøring med menneskelige ressurser. I uttalelsen blir skadedyrforskriften omtalt og sett opp mot viktige aspekter av Dyrevelferdsloven. Vi fokuserer mest på pattedyr og fugler, fordi disse omfattes av Dyrevelferdsloven. Rådet for dyreetikk sin gjennomgang viser at det er lite samsvar mellom Dyrevelferdslovens og skadedyrforskriftens omtale av dyr, og at det i liten grad brukes et felles begrepsapparat. Dette resulterer i en fare for at håndhevingen av skadedyrforskriften kan havne i et moralsk vakuum. Av hensyn til dyrevelferdsinteressene til dyr som karakteriseres som «skadedyr», er det etter Rådet for dyreetikk sin vurdering gode grunner til å revidere skadedyrforskriften for å oppnå bedre overensstemmelse mellom Dyrevelferdsloven og skadedyrforskriften. Av særlig betydning er det da å veie skadedyrproblematikk, ut fra et nytteperspektiv, opp mot dyrevelferdshensyn og premisset om dyrenes grunnleggende egenverdi. I uttalelsen vurderer Rådet for dyreetikk også bruk av dødelige vs. ikke-dødelige virkemidler, hensyn til yngletiden, bestandsregulering, og marginalisering av viltlevende dyreliv, og opplæringen av skadedyrbekjempere.