Skip to content

Uttalelse om termisk avlusning

  Er det mulig å benytte termisk behandling mot lakselus i norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måte?

  Sammendrag

  Behandling mot lakselus (Lepeophtheirus salmonis) utgjør en stor belastning for oppdrettslaks i Norge. Sammen med hjertesprekk (CMS), er dødelighet knyttet til lusebehandling den viktigste dødsårsaken for oppdrettslaks i Norge. Termisk avlusing, sammen med mekanisk, utgjør i dag de dominerende avlusingsmetoder i norsk oppdrettsnæring etter at lakselusa har utviklet resistens mot de fleste virkestoffer som tidligere har vært benyttet i tradisjonell peroral- og badebehandling. I denne uttalelsen ønsker Rådet for dyreetikk å vurdere om fortsatt bruk av termisk avlusing er etisk og dyrevelferdsmessig forsvarlig.

  Utfordringene ved termisk avlusing er først og fremst høy dødelighet under og etter behandling, fysiske skader på fisken, panikkreaksjoner og dårlig velferd. Det er også viktig å se påkjenningene som fisken utsettes for ved termisk avlusing sammen med mange andre sykdomstilstander (særlig hjerte- og gjellelidelser) som norsk oppdrettslaks lider av og som svekker fiskens evne til å håndtere stress og høye temperaturer. Alle former for håndtering, inkludert de ulike formene for lusebehandling, er belastende for fisken. Forskning har allikevel vist at termisk behandling er spesielt belastende grunnet fiskens fysiologiske og atferdsmessige reaksjon på det oppvarmede vannet.

  Basert på ny forskning og med fiskens ve og vel som målestokk, mener et flertall av Rådet for dyreetikks medlemmer at dagens praksis der millioner av fisk dør i forbindelse med termisk behandling er dyrevelferdsmessig og etisk uakseptabel. Rådets representant for næringsmessig dyrehold – akvatiske dyr tar dissens i saken (se vedlegg 1 under).

  Du kan lese hele uttalelsen ved å laste ned filen under.

  Last ned uttalelsen

  Uttalelse om termisk avlusning – Rådet for dyreetikk