Om oss

Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Rådet for dyreetikk skal:

  • Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr.
  • Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.
  • Vurdere de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser.
  • Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.
  • Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid.

Hold deg oppdatert på vårt arbeid

Våre oppdrag resulterer i leveranse av publikasjoner, som alle deles via vår nettside. Dersom du ønsker å holde deg ytterligere oppdatert på våre aktiviteter kan du følge oss på Facebook og lese våre årsrapporter og møtereferater.

Rådets medlemmer

Rådet for dyreetikk har syv medlemmer. Leder og fagetikeren er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på fritt grunnlag. De øvrige fem medlemmene, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av departementene etter forslag fra nærings- og dyrevernorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner.

Følgende medlemmer er oppnevnt for perioden 18. juli 2023 til 30. juni 2027:

Leder

Knut Egil Bøe, professor i etologi ved NMBU
E-post: knut.boe@nmbu.no

Fagetisk representant

Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen
E-post: Espen.Gamlund@uib.no

Vara: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo
E-post: a.j.vetlesen@ifikk.uio.no

Representant for forskningsmiljøene generelt

Judit B. Vas, forsker ved NMBU
E-post: Judit.Vas@nmbu.no

Vara: Camilla Kielland, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen
E-post: Camilla.Kielland@nmbu.no

Representant for fiskeforskningen

Ragnhild Aven Svalheim, forsker, Nofima
E-post: ragnhild.svalheim@nofima.no

Vara: Samantha Bui, seniorforsker, Havforskningsinstituttet
E-post: Samantha.Bui@hi.no

Representant for næringsmessig dyrehold - landdyr

Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i styret for Norges Bondelag
E-post: bodhild.fjelltveit@bondelaget.no

Vara: Eli Berge Ness, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
E-post: eli@smabrukarlaget.no

Representant for næringsmessig dyrehold – akvatiske dyr

Rudi Ripman Seim, Benchmark Genetics
E-post: rudi.seim@bmkgenetics.com

Vara: Lars Haneborg, fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge
E-post: lha@sjomatnorge.no

Representant for dyrevernsorganisasjonene

Morten Tønnessen, professor UiS
E-post: mortentoennessen@gmail.com

Vara: Trygve Poppe, professor emeritus i fiskesykdommer, NMBU Veterinærhøgskolen
E-post: Trygve@Poppe.no

Sekretær

Cecilie Marie Mejdell
Veterinærinstituttet
Postboks 64, 1431 Ås
Tlf: 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Historikk

Det første Rådet for dyreetikk ble under navn av Landbruksdepartementets etikkutvalg, opprettet og trådte i funksjon våren 1993. I juli 1995 ble utvalgets navn endret til ”Rådet for dyreetikk”. Landbruks- og matdepartementet besluttet høsten 2002 at Rådet for dyreetikks virksomhet skulle stilles i bero fra 01.01.2003 i påvente av Stortingets behandling av St. meld. nr. 12 (2002 – 2003) Om dyrehold og dyrevelferd. Regjeringen fremmet i meldingen forslag om at Rådets arbeid skulle opprettholdes og videreføres, om enn med et noe endret mandat og sammensetning. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget i meldingen, og uttrykte stor anerkjennelse for det arbeidet som Rådet hadde utført.