Skip to content

Om oss

Rådet for dyreetikk er utnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Rådet for dyreetikk skal:

  • Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr.
  • Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr.
  • Vurdere de etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser.
  • Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.
  • Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid.

Hold deg oppdatert på vårt arbeid

Våre oppdrag resulterer i leveranse av publikasjoner, som alle deles via vår nettside. Dersom du ønsker å holde deg ytterligere oppdatert på våre aktiviteter kan du følge oss på Facebook og lese våre årsrapporter og møtereferater.

Rådets medlemmer

Rådet for dyreetikk har syv medlemmer. Leder og fagetikeren er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på fritt grunnlag. De øvrige fem medlemmene, med personlige varamedlemmer, er oppnevnt av departementene etter forslag fra nærings- og dyrevernorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner.

Følgende medlemmer er oppnevnt for perioden 18. juli 2023 til 30. juni 2027:

 

Leder

Knut Egil Bøe, professor i etologi ved NMBU

E-post: knut.boe@nmbu.no

 

Fagetisk representant

Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen

E-post: Espen.Gamlund@uib.no

Vara: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo

E-post: a.j.vetlesen@ifikk.uio.no

 

Representant for forskningsmiljøene generelt

Judit B. Vas, forsker ved NMBU

E-post: Judit.Vas@nmbu.no

Vara: Camilla Kielland, førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøgskolen

E-post: Camilla.Kielland@nmbu.no


Representant for fiskeforskningen

Ragnhild Aven Svalheim, forsker, Nofima

E-post: ragnhild.svalheim@nofima.no

Vara: Samantha Bui, seniorforsker, Havforskningsinstituttet

E-post: Samantha.Bui@hi.no


Representant for næringsmessig dyrehold – landdyr

Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i styret for Norges Bondelag

E-post: bodhild.fjelltveit@bondelaget.no

Vara: Eli Berge Ness, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

E-post: eli.ness@online.no


Representant for næringsmessig dyrehold – akvatiske dyr

Rudi Ripman Seim, Innovasjø Akvakultur

E-post: rudi.seim@innovasea.com

Vara: Lars Haneborg, fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge

E-post: lha@sjomatnorge.no

 

Representant for dyrevernsorganisasjonene

Morten Tønnessen, professor UiS

E-post: mortentoennessen@gmail.com

Vara: Trygve Poppe, professor emeritus i fiskesykdommer, NMBU Veterinærhøgskolen

E-post: Trygve@Poppe.no

 

Sekretariat

Veterinærinstituttet

Postboks 64, 1431 Ås
Kontakt: Cecilie Marie Mejdell

Tlf: 91702855
E-post: cecilie.mejdell@vetinst.no

Historikk

Det første Rådet for dyreetikk ble under navn av Landbruksdepartementets etikkutvalg, opprettet og trådte i funksjon våren 1993. I juli 1995 ble utvalgets navn endret til ”Rådet for dyreetikk”. Landbruks- og matdepartementet besluttet høsten 2002 at Rådet for dyreetikks virksomhet skulle stilles i bero fra 01.01.2003 i påvente av Stortingets behandling av St. meld. nr. 12 (2002 – 2003) Om dyrehold og dyrevelferd. Regjeringen fremmet i meldingen forslag om at Rådets arbeid skulle opprettholdes og videreføres, om enn med et noe endret mandat og sammensetning. Stortinget sluttet seg enstemmig til forslaget i meldingen, og uttrykte stor anerkjennelse for det arbeidet som Rådet hadde utført.

Medlemmer av tidligere råd

Medlemmer av Rådet for dyreetikk i perioden 01.07.2019 – 30.06.2023

Leder:
Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU
 
Fagetisk medlem:
Bjørn Torgrim Ramberg, professor i filosofi, UiO.
Vara: Andreas Føllesdal, professor i filosofi, UiO. Ramberg fratrådte av personlige grunner i november 2019 og Føllesdal fungerte som hovedmedlem fram til 7. februar 2022, hvorpå Espen Gamlund, professor i filosofi ved UiB overtok som hovedmedlem og Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO, kom inn som varamedlem.
 
Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr:
Eirin Silvik, kvalitets- og sertifiseringsansvarlig ved Kvarøy Fiskeoppdrett.
Vara: Marit Bærøe, regionsjef Sjømat Norge.
 
Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr:
Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Vara: Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.
 
Representant for dyrevernorganisasjonene: Morten Tønnessen, professor i filosofi, Universitetet i Stavanger.
Vara: Guri Larsen, professor emeritus, kriminologi og rettssosiologi, UiO. Fra mai 2021 overtok Trygve Poppe, prof.emeritus i fiskesykdommer, NMBU veterinærhøgskolen.
 
Representant for fiskeforskningen:
Lise Madsen, forskningssjef, Havforskningsinstituttet. Vara: Chris Noble, seniorforsker, Nofima. Ragnhild Aven Svalheim, forsker, Nofima, kom inn som hovedmedlem fra 1. januar 2023 og samtidig ble Ole Jakob Nøstbakken fra Havforskningsinstituttet oppnevnt som nytt varamedlem.
 
Representant for forskningsmiljøene generelt: Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd, NMBU veterinærhøgskolen. Vara: Ruth Newberry, professor i etologi, NMBU.

Medlemmer av Rådet for dyreetikk i perioden 01.07. 2012 – 30.06. 2015 (fungerte ut 2015)

Leder og frittstående medlem

Gudbrand Bakken, veterinær, pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i LMD
Fagetisk medlem

Kristian Bjørkdahl, stipendiat, UiO.

Vara: Ellen Marie Forsberg, seniorforsker, Høyskolen i Oslo og Akershus


Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr

Marit Bærøe, regionsjef FHL.

Vara: Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter.


Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr

Geir Grosberg, gårdbruker, Norsk bonde og småbrukarlag.

Vara: Clara A. Hveem, gårdbruker, Norges Bondelag.


Representant for dyrevernorganisasjonene

Guri Larsen, professor, kriminolog, UiO.

Vara: Odd Harald Eidsmo, student.


Representant for forskning terrestriske dyr

Randi Oppermann Moe, førsteamanuensis, Norges veterinærhøgskole.

Vara: Ragnar Salte, professor, UMB


Representant for fiskeforskningen

Tore Kristiansen, seniorforsker, Havforskningsinstituttet. Vara: Ingrid Olesen, professor, UMB og Nofima

Sekretariat

Solveig Marie Stubsjøen, veterinær, phd., Veterinærinstituttet

Medlemmer av Rådet for dyreetikk i perioden 01.10. 2008 – 30.09. 2011 (seinere forlenget til 01.04.2012)

Fra denne perioden hadde Rådet igjen fagetiske kompetanse blant medlemmene.

 

Leder og frittstående medlem

Gudbrand Bakken, veterinær, pensjonist, tidligere ekspedisjonssjef i LMD

 

Fagetisk medlem

Ellen Marie Forsberg, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet

 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr

Medlem: Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter.

Vara: Knut A. Hjelt, fagsjef FHL havbruk

 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr

Brita Skallerud, gårdbruker, Norges bondelag.

Vara: Geir Grosberg, gårdbruker, Norsk bonde og småbrukarlag

 

Representant for dyrevernorganisasjonene

Guri Larsen, førsteamanuensis, kriminolog, UiO.

Vara: Sandra Kottum, student.

 

Representant for forskning terrestriske dyr

Morten Bakken, professor i etologi, UMB (døde 5.6.2011) Vara: Anne Storset, professor, Norges veterinærhøgskole

 

Representant for fiskeforskningen

Ingrid Olesen, professor, Nofima Marin.

Vara: Ole Torrissen, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

 

Sekretariat

Ann Margaret Grøndal, veterinær, dr.med vet., Veterinærinstituttet

Medlemmer av Rådet for dyreetikk i perioden 01.01. 2005 – 31.12. 2007 (ble sittende til over sommeren 2008)

Etter at det var klart etter Stortingets behandling av Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd våren 2003, tok det likevel lang tid for nyoppnevning. Først etter Mattilsynet og Vitenskapskomiteen ble opprettet i 2004, begynte Landbruksdepartementet å tenke på Rådet. Det ble oppnevnt mot slutten av 2004, med funksjonstid fra 01.01.2005, med en rekke endringer i sammensetningen. Det var nå én representant fra næringsvirksomhet innen terrestrisk dyrehold og én fra akvatisk, og tilsvarende to fra forskningen.  Fagetisk kompetanse var ikke lenger med, medlemmet fra reindriften var tatt ut, men en representant for forbrukersiden ble tatt inn. Mandatet var endret, med en sterkere fokus på utadrettet virksomhet: Pkt 5. Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende arbeid.

 

Leder og frittstående medlem:

Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking. Fra 01.09.2007 overtok Grethe Fossli, avdelingsleder i LO, som leder av Rådet.

 

Frittstående medlem

Karin Westrheim, presserådgiver, Miljøverndepartementet

 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr

Medlem: Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter.

Vara: Knut A. Hjelt, adm. nestleder i FHL havbruk

 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr

Brita Skallerud, leder i Akershus Bondelag.

Vara: Geir Grosberg, Norsk bonde og småbrukarlag

 

Representant for dyrevernorganisasjonene

Toralf Metveit, pensjonert byveterinær.

Vara: Guri Larsen, førsteamanuensis, kriminolog, UiO

 

Representant for forskningsmiljøene generelt

Morten Bakken, professor i etologi, Norges landbrukshøgskole.

Vara: Ann Margaret Grøndahl, instituttleder, Norges veterinærhøgskole

 

Representant for fiskeforskningen

Ole Torrissen, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet.

Vara: Børge Damsgård, seniorforsker, Fiskeriforskning.

 

Representant for forbrukerne

Marie Anette Hagen-Hansen, Førstekonsulent.

Vara: Kristine Kvame, Førstekonsulent. Forbrukerrådet valgte å trekke ut sine representanter etter et knapt år (høsten 2005).

 

Sekretariat

Cecilie M. Mejdell, veterinær, dr.scient.

Nyoppnevning av medlemmer var ikke klart til årsskiftet 2007/2008, og Rådet ble sittende inntil videre.

Forlenget funksjonsperiode i 2002

På grunn av forestående omorganisering med tilsynsmodellen for dyrehelse og dyrevelferd (Mattilsynet) og det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd, ble Rådets medlemmer anmodet om å sitte ett år til, ut 2002. Georg Apenes og Liv Solemdal takket nei til det. Det påfølgende året (2003) ble Rådets arbeid stilt i bero, et nytt råd trådet først i funksjon fra 2005.


Leder og frittstående, fagetisk medlem:

Svein Aage Christoffersen, professor i kristen etikk, UiO


Medlemmer:


Forskningen: Knut Hove, professor/rektor, Norges landbrukshøgskole/UMB (vara: Jessica Katle)


Husdyrnæring: Bjørn Iversen, gårdbruker, Norges bondelag (vara: Rasmus Lang-Ree)

Mildred Fiske, kirkeverge, Norsk bonde- og småbrukarlag (vara:)


Reindrift/NRL: Margit Alette Anti, reineier (vara: John Henrik Eira)


Dyrevern: Toralf Metveit, byveterinær, Norges dyrebeskyttelsesforbund (vara: Inger Lazzeri)


Landbruksdepartementet/forvaltningen: Britt Helene Lindheim, veterinær, rådgiver, Statens dyrehelsetilsyn (vara: Adrian Smith)


Sekretær: Cecilie M. Mejdell, veterinær, dr.scient.

Medlemmer av Rådet for dyreetikk i perioden 1999 – 2001

Leder og frittstående, fagetisk medlem: Svein Aage Christoffersen – professor i kristen etikk, UiO

Frittstående medlem: Georg Apenes, direktør i Datatilsynet

Medlem fra forskningen: Knut Hove, professor/rektor, Norges landbrukshøgskole/UMB (vara: Jessica Katle)

Medlem fra husdyrnæring: Bjørn Iversen, gårdbruker, Norges bondelag (vara: Rasmus Lang-Ree)

Liv Solemdal, sivilagronom, Norsk bonde- og småbrukarlag (vara: Mildred Fiske)

Medlem fra dyrevern: Toralf Metveit, byveterinær, Norges dyrebeskyttelsesforbund (vara: Inger Lazzeri)

Medlem fra Landbruksdepartementet/forvaltningen: Torill Malmstrøm, veterinær, rådgiver, Statens dyrehelsetilsyn til mars 2000, deretter Britt Helene Lindheim (vara for begge: Adrian Smith)

Fra 01.07.2001 ble Rådet utvidet med ett medlem og varamedlem fra Norske reindriftssamers landsforbund: Margit Alette Anti, reineier (vara: John Henrik Eira)

Sekretær: Cecilie M. Mejdell, veterinær, dr.scient.

Medlemmer av Rådet for dyreetikk i perioden 1996 -1998

Leder: Svein Aage Christoffersen – professor i kristen etikk, UiO

Medlemmer:

Georg Apenes, direktør i Datatilsynet

Knut Hove, professor/rektor, Norges landbrukshøgskole/UMB (vara: Jessica Katle)

Reiel Felde, gårdbruker, Norges bondelag (vara: Eugen Tømte)

Liv Solemdal, sivilagronom, Norsk bonde- og småbrukarlag (vara: Mildred Fiske)

Toralf Metveit, byveterinær, Norges dyrebeskyttelsesforbund (vara: Inger Lazzeri)

Torill Malmstrøm, veterinær, rådgiver, Landbruksdepartementet

 

Sekretær: Cecilie M. Mejdell, veterinær, dr.scient.