Skip to content

Brennende etiske temaer knyttet til dyrevelferd i Norge

    I forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om dyrevelferd har Rådet for dyreetikk blitt bedt om å vurdere hva som er de mest aktuelle etiske problemstillingene relatert til dyrevelferd i Norge i dag. Rådet for dyreetikk presenterer i dette skrivet sine vurderinger. Problemstillingene og vurderingene omhandler både landdyr og fisk og er således oversendt både Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Teksten har blitt behandlet på møte i Rådet for dyreetikk 5. mai 2023, med utgangspunkt i et utkast utarbeidet av en intern arbeidsgruppe.

    Norges Bondelag tar dissens på Rådet for dyreetikks innspill til dyrevelferdsmeldingen. Dissensen er gjengitt i sin helhet i eget vedlegg.

    Last ned og lese hele uttalelsen

    Du kan laste ned og lese hele skrivet om etiske temaer knyttet til dyrevelferd i Norge.

    Her kan du laste ned og lese dissens fra Norges Bondelag.