Skip to content

Jakt, fangst og fiske på dyr i hegn/steng, og utsetting av oppdrettete dyr i naturen for jakt/fiske

  Rådet for dyreetikk har på anmodning fra Mattilsynet vurdert hvorvidt det er etisk forsvarlig 1) å arrangere fiske på oppdrettet fisk og innfanget villfisk som holdes i merd og å drive jakt på pattedyr i hegn, og 2) å sette ut oppdrettete dyr (pattedyr, fugl, fisk) i naturen for fangst.

  Belastninger som påføres dyr må etter Rådets syn alltid stå i et rimelig forhold til den nytten mennesker har av bruken. Bruk av dyr for rekreasjon og spenning kan ikke anses som noen vital menneskelig interesse, og Rådet har i sin etiske vurdering derfor lagt avgjørende vekt på hensynet til dyret og dets velferd. Rådet mener at dyr skal holdes på en måte som sikrer god dyrevelferd og avlives på en måte som er mest mulig skånsom for dyret.

  Rådet har vurdert dyrevelferden under 1) innfanging og restitusjon av dyr fanget i naturen, 2) hold i fangenskap, 3) jakt/fiske på dyr i et lukket system og 4) utsetting av oppdrettet dyr i naturen for seinere jakt/fiske. Rådet uttrykker bekymring for velferdsmessige forhold under innfangings- og restitusjonsfasen for viltlevende dyr, herunder villfisk, som fanges inn i naturen og overføres til bur, hegn eller merd/steng. Denne bekymring omfatter også forholdene i holdfasen, spesielt der det er et mål at dyrene skal opprettholde naturlig frykt for mennesker.

  Rådet er på prinsipielt etisk grunnlag meget skeptisk til en praksis der dyr slippes i et avgrenset område for jakt- eller fiskeformål, og også grunnleggende skeptisk til at oppdrettete dyr settes fri i naturen for jakt- og fiskeformål. Et flertall av Rådets medlemmer mener imidlertid at det er forsvarlig å tillate dette i tilfeller der den totale belastningen på dyret under og forut for jakt-/fiske situasjonen fremstår som mindre enn det som er tilfelle ved den alternative bruken av dyret (se særuttalelse fra mindretallet).

  Virksomheter som tilbyr sportsfiske fra merd eller steng er ikke avhengig av å benytte villfanget fisk, da det også kan benyttes oppdrettsfisk. Et flertall av Rådets medlemmer mener ut fra en totalvurdering av hensynet til fiskens velferd, at fiske i et lukket system kan være akseptabelt under visse forutsetninger: Fiskens skal gis gode levevilkår med god plass, egnet vannkvalitet, fullverdig fôr og miljøberikelse i form av en tilnærmet naturlig biotop. Det skal benyttes tilstrekkelig dimensjonert fiskeutstyr slik at fisken kan tas opp uten unødig opphold, og den skal svimeslås/avlives av kyndig person umiddelbart etter at den er tatt opp. Belastningen på fisken må totalt sett være mindre enn det som er tilfelle ved en ordinær oppdrettsituasjon og slaktebehandling.

  Rådet tar klar avstand fra jakt i hegn, og støtter et fortsatt forbud mot det.

  Rådet mener videre at det kan være dyrevelferdsmessig problematisk å sette ut oppdrettet vilt og fisk i naturen. Dette gjelder også der formålet i seg synes etisk høyverdig, som bevaring av truede arter. Dyrevelferdsmessige forhold bør være grundig utredet og vurdert på forhånd, og miljøforholdene under oppdrettet må sikre dyrene god velferd og helse og samtidig forberede dem på et liv i det fri, også vinterstid. Dette vil utelukke en del arter og for øvrig stille strenge krav til oppdrettsforholdene. Rådet mener det er høyst tvilsomt om dyr som nylig er satt ut i naturen kan anses som ville. Jakt bør derfor ikke tillates i samme tidsrom (samme år) som viltpleie foregår i form av utsetting.

  Uttalelse avgitt oktober 2005

  Last ned uttalelsen

  Jakt, fangst og fiske på dyr i hegn/steng, og utsetting av oppdrettete dyr i naturen for jakt/fiske